Hoạt động trải nghiệm tại Dinh Độc Lập

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới, hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm là nội dung bắt buộc các trường học tổ chức. Năm học 2023-2024, cùng với công tác giảng dạy chính khóa theo kế hoạch, trường THCS, THPT Đăng Khoa đã tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá nhằm phát huy năng lực toàn diện, kỹ năng sống cho học sinh